Calendari Rotacions

 

 Malgrat que la jornada laboral es de 8 a 17 hores, s’encoratge als Residents a restar al Servei el màxim temps possible, tant a Sala de Parts com a Quiròfan. 

Els residents lliuren les guàrdies, per qual no poden fer treball reglat el dia següent d’una guàrdia; si poden, abans d’anar-se del centre, pasar visita a les seves pacients o assistir a quiròfan, però no estaren adscrits a cap activitat reglada.

Permisos i vacances

Hauren de contar amb l’autorització prèvia de la tutora de residents i el permís final del Director de Servei.

Vacances anyals:

R1: Setembre                      R2: Juliol

R3:  Juny                               R4: Agost

El següent quadre es orientatiu de les rotacions que han de realitzar les Residentes del nostre Servei:

rotació residents