Documentació a presentar

Documentació a aportar a C. Docència:

• Curriculum vitae

• Fotocopia DNI

• Fotocopia títol de llicenciatura o del resguard

• Fotocopia del carnet col·legial o certificat.

• Fotografia mida carnet

• Comprovant d’adjudicació de plaça

Documentació a aportar per contractació:

• Fotocopia títols

• Fotocopia DNI o NIE

• Fotocopia cartilla de la SS

• Fotocopia dades bancàries

• Tres fotografies mida carnet

• Comprovant d’adjudicació de plaça

• Curriculum vitae

i Certificat negatiu del registre de Delincuència sexual contra menors, o del Registre de Penals.