Tràmits administratius

Inscriure un nadó REGISTRE CIVIL

Podeu incriure’l a l’hospital o

Anar al Registre Civil entre les 24 hores posteriors al naixement i els vuit dies de vida amb l’informe de naixement de l’Hospital i el llibre de família.

 

EMPADRONAMENT A L’AJUNTAMENT

Per empadronar el nadó heu de portar el llibre de família a l’ajuntament amb el nadó ja inscrit. Hi podeu demanar un certificat d’empadronament, que necessitareu per fer altres tràmits.

INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS)

Per inscriure el nadó com a beneficiari del pare o la mare heu de portar a l’INSS el certificat d’empadronament, el llibre de família i la cartilla de la Seguretat Social (no la targeta sanitària) d’un dels pares. Si heu de demanar el permís de maternitat o el de paternitat (vegeu l’apartat de tramitació del permís de maternitat), podeu aprofitar per presentar-hi la documentació corresponent.

TARGETA SANITÀRIA I ASSIGNACIÓ DE CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)

Per sol·licitar la targeta sanitària individual (TSI) del nadó i assignar-li pediatre, heu de presentar al vostre CAP el full d’empadronament, el llibre de família i la cartilla de la Seguretat Social del titular. Per fer més fàcils els tràmits i les gestions Guia de parts CAT 16/4/09 12:22 Página 18 19Guia d’informació a la dona embarassada. Hospital General de Granollers

PERMÍS DE MATERNITAT

Al permís de maternitat (16 setmanes, que són 18 en cas de part múltiple) s’hi poden acollir les mares treballadores en tres situacions diferents:

• Si la mare treballa fins al moment del part. Per sol·licitar l’informe de maternitat, un cop nascut el nadó heu d’anar al ginecòleg del CAP o al metge de capçalera amb l’informe de l’Hospital i la TSI (targeta sanitària). Aquest informe consta de tres exemplars, un dels quals se’l queden al CAP i els altres dos s’entreguen als pares per tal que en facin arribar un a l’empresa i l’altre a l’INSS.

• Si la mare ha estat de baixa fins a la data del part. Podeu sol·licitar la baixa per malaltia comuna fins a la data del part. Heu d’anar al metge de capçalera per demanar la baixa d’incapacitat temporal. Durant aquest procés haureu de recollir, setmanalment, els comunicats de confirmació de la baixa, que s’han de presentar a l’empresa al més aviat possible. Un cop nascut el nadó, heu d’anar al metge de capçalera perquè us doni l’alta del procés d’incapacitat temporal i us lliuri l’informe per demanar el permís de maternitat.

• Si la mare vol iniciar el permís de maternitat abans del part. Com en la primera situació, heu d’anar al ginecòleg o al metge de capçalera per demanar el permís de maternitat. De les setze setmanes que preveu el permís de maternitat, és obligatori que en feu almenys sis immediatament després del part.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A L’INSS

Si la mare és assalariada:

• DNI o NIE.

• Llibre de família (una vegada inscrit el nadó).

• Sol·licitud del permís de maternitat (es pot recollir a l’oficina de l’INSS o bé descarregar-lo de la pàgina web http://www.segsocial.es).

• Certificat de l’empresa on constin les bases de cotització de l’últim mes (es pot recollir a l’oficina de l’INSS o bé descarregar-lo de la pàgina web http://www.seg-social.es). L’ha d’emplenar l’empresa.

• Informe del permís de maternitat signat pel ginecòleg o pel metge de capçalera.

• Declaració de l’IRPF (es pot recollir a l’oficina de l’INSS o bé descarregar-la de la pàgina web http://www.seg-social.es).

Si la mare és treballadora autònoma, caldrà presentar, a més:

• Justificant del pagament dels últims tres mesos.

• Declaració de situació de l’activitat (es pot recollir a l’oficina de l’INSS o bé descarregar-la de la pàgina web http://www.seg-social.es).

Si la mare és a l’atur cal que comuniqui a l’INSS la situació de permís maternal.

 

QUÈ ÉS EL PERMÍS DE PATERNITAT?

El pare té dret a un permís de dos dies (ampliable segons el conveni laboral) a càrrec de l’empresa, a més de 13 dies que són a càrrec de l’INSS.

Els treballadors autònoms només tenen dret als 13 dies a càrrec de l’INSS. Es pot gaudir d’aquest permís dins de les 16 setmanes que dura el descans maternal o es pot iniciar l’endemà de l’acabament del descans maternal (tant si la mare treballa com si no ho fa), excepte els dos primers dies, que han de ser l’endemà del part i el següent. La mare pot cedir al pare els dies que vulgui de la durada total de la baixa, excepte les sis primeres setmanes. En aquest cas se sumaran els dies cedits per la mare i els 13 dies de descans paternal, que es podran fer junts o per separat, però sempre dintre de les 16 setmanes o a partir de l’endemà. La sol·licitud del permís paternal s’ha de presentar a l’INSS el mateix dia que comença el permís o en dies posteriors.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A L’INSS

Si la mare opta perquè sigui el pare qui gaudeixi del permís, ha de presentar, amb la sol·licitud, el document Opció de la prestació de maternitat a favor de l’altre progenitor.

La documentació que ha de presentar el pare a l’INSS és la mateixa que en el cas de la mare, excepte el permís de maternitat.


AJUTS ECONÒMICS

L’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya atorguen ajuts econòmics pel naixement d’un fill i fins que aquest té tres anys.

En el cas de parts múltiples, famílies nombroses i fills amb discapacitat aquests ajusts són superiors.

Podeu obtenir més informació d’aquests ajuts a:

Ministeri d’Hisenda · Agència Tributària

http://www.agenciatributaria.es

Telèfon 901 200 345

Departament d’Acció Social i Ciutadania

http://www.gencat.cat/benestar

Oficina d’Acció Ciutadana

Sant Jaume, 48. Granollers

Telèfons 93 879 20 86 012

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

http://www.seg-social.es

Anníbal, 6. Granollers

Telèfons 93 870 18 94  i  93 870 61 34